Všeobecné podmienky

 1. Zadanie objednávky vo Veľkoobchode Matterhorn znamená súhlas s týmito podmienkami.
 2. Matterhorn je veľkoobchod (ďalej len „Veľkoobchod“) a spolupracuje s podnikateľskými subjektami. Majiteľom veľkoobchodu Matterhorn je spoločnosť Matterhorn Moda Sp z o.o. so sídlom v Mysłowiciach, ul. Katowicka 51, DIČ: 8961552779, IČ DPH: PL 8961552779, IČO: 364871017. Zadávateľ objednávky (ďalej len „Kupujúci“) prehlasuje, že túto činnosť vykonáva v mene a v prospech podnikateľského subjektu. Predaj vo veľkoobchode Matterhorn nepodlieha spotrebiteľskému právu.
 3. Zadávateľ objednávky je povinný poskytnúť fakturačné údaje (názov spoločnosti a platné IČ DPH) a údaje o dodacej adrese. Ak sa tieto údaje vzájomne líšia, je nutné túto informáciu uviesť v sekcii „doplňujúce informácie“. Faktúra bude vystavená na základe údajov, ktoré zákazník poskytol počas zadávania objednávky.
 4. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke Matterhorn stanovia veľkoobchodné ceny netto (bez DPH).
 5. Tovar ponúkaný vo Veľkoobchode Matterhorn je nový, nepoškodený a má legálny pôvod.
 6. Zadaním objednávky súhlasíte s uložením osobných údajov v našej databáze. Údaje budú použité s cieľom vybavovania objednávok a na marketingové účely.
 7. Veľkoobchod Matterhorn nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené zlyhaním systému ani za chyby vzniknuté v priebehu komunikácie medzi používateľom internetovej stránky Veľkoobchodu a jeho servermi. Veľkoobchod nenesie zodpovednosť za nesprávne údaje poskytnuté Kupujúcim pri zadávaní objednávky. Nesprávne vypočítané náklady na dopravu, sadzbu DPH alebo cenu tovaru nemôžu byť považované za konečné a podliehajú zmenám.
 8. Veľkoobchod Matterhorn si vyhradzuje právo nevybaviť celú objednávku alebo jej časť. V prípade, že je objednaný produkt v okamihu dokončenia objednávky nedostupný, Veľkoobchod poskytne Kupujúcemu dostupné produkty zo zoznamu už objednaných produktov a cena nedostupného produktu sa prevedie formou preplatku na platobnú bilanciu Zadávateľa objednávky. Preplatok môže Zadávateľ použiť na ďalšiu objednávku vo Veľkoobchode. Preplatok môže byť vrátený na výslovnú žiadosť Zadávateľa po vzájomnej dohode strán. Vrátenie preplatku prebehne rovnakým spôsobom ako pôvodná platba.
 9. Objednávanie tovaru prebieha po kliknutí na tlačidlo „OBJEDNAŤ“ na stránke Veľkoobchodu a po poskytnutí všetkých potrebných údajov.
 10. Neprijímame vrátenie tovaru. Nákupy vo veľkoobchode Matterhorn nie sú spotrebiteľským predajom a nevzťahujú sa na fyzické osoby. Nákup vykonáva jedine podnikateľský subjekt, a preto hromadné objednávky nie je možné vrátiť. Výmena platí len pre poškodené produkty. Kupujúci musí v tomto prípade informovať Matterhorn v priebehu 24 hodín od prijatia zásielky. Veľkoobchod Matterhorn neprijíma sťažnosti spotrebiteľov, ktorí nakupujú u Kupujúceho.
 11. Štandardná dodacia lehota je od 1 do 9 pracovných dní. Čas potrebný pre dokončenie objednávky daného produktu je uvedený v nákupnom košíku a v súbore xml, ktorý je dostupný na stránke. Z dôvodov nezávislých na vôli Veľkoobchodu sa dodacia lehota môže predĺžiť.
 12. Zadaním objednávky sa rozumie uzatvorenie zmluvy medzi podnikateľskými subjektami a vzťahuje sa na ňu povinnosť úhrady. Zaplatenú objednávku nie je možné zrušiť.
 13. Pred prijatím zásielky skontrolujte, či sa obal pri preprave nepoškodil. Skontroluje predovšetkým stav lepiacich pások alebo iných zabezpečení, ktoré sú pripevnené k obalu. V prípade, že balenie zásielky vykazuje známky poškodenia alebo došlo k poškodeniu pečate (pásky), zásielku neprijímajte. Spíšte škodový protokol v prítomnosti kuriéra a neodkladne kontaktujte predajcu, aby záležitosť objasnil. Kontrola zásielky pri dodaní je nevyhnutnou podmienkou pre zohľadnenie akýchkoľvek reklamácií Zákazníka ohľadom poškodenia alebo odcudzenia zásielky počas prepravy (záruka produktov sa nevzťahuje na mechanické poškodenie spôsobené vonkajším vplyvom). Zásielky, ktoré adresát neodobral načas alebo sa vrátili späť spoločnosti Matterhorn, hradí Kupujúci na vlastné náklady.
 14. Záleží nám na tom, aby opisy a fotografie produktov vo veľkoobchode Matterhorn boli overené, ale nenesieme zodpovednosť za zmeny zavedené výrobcom a chyby v opisoch.
 15. Faktúra s DPH je priložená k zásielke. Môžete ju stiahnuť aj na stránke Veľkoobchodu.
 16. Zadávateľ má povinnosť oboznámiť sa s informáciami o spolupráci, ktoré sú uvedené na stránke Matterhorn.